MENU
 


Berkaitan Dengan Pengurusan, Kewangan, Perkhidmatan Bandar, Perancangan & Pembangunan

Bil
Keterangan
1

Akta Kerajaan Tempatan 1976

2

Anggaran Belanjawan Tahunan

3

Keputusan Mesyuarat Penuh

4

Keputusan Lembaga Tatatertib

5

Keputusan Jawatankuasa Kecil Perlantikan

6

Akta Acara Kewangan

7

Arahan Perbendaharaan

8

Perintah-Perintah Am

9

Arahan Perkhidmatan dan PKPA

10

Kaedah-kaedah Pegawai Majlis Daerah Gerik ( Kelakuan dan Tatatertib ) 1988

11

Surat-surat dan Pekeliling-pekeliling Perbendaharaan

12

Surat-surat dan Pekeliling-pekeliling Perkhidmatan

13

Surat-surat Pekeliling dari Kerajaan Negeri

14

Akta 133-Akta Jalan, Parit Dan Bangunan

15

Akta Perancangan Bandar Dan Desa

16

Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984

17

Pekeliling Jabatan Akauntan Negara

18

Pekeliling Jabatan Audit Negara

19

Waran Peruntukan

20

Garis-garis Panduan Yang Telah Dikeluarkan